Skip to main content

Tiếp nhận đăng ký điều trị

1. Hồ sơ dành cho Đối tượng có Sổ/giấy chứng nhận hộ nghèo, gồm có: Đơn đăng ký (mẫu số M.BST-2021/01). Download mẫu đơn tại đây. Bản sao công chứng Sổ/Giấy chứng hộ nghèo. Bản đồng thuận điều trị (mẫu số M.BST-2021/03). Download mẫu đơn tại đây. Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ […]